Acquire
Bakken Forlystelse Extreme Ung Oplevelse i Koebenhavn

Lej en bid af Bakken

Telt nr. 24 – ca. 449 m2

I verdens ældste forlystelsespark nord for Køben- havn udbyder Naturstyrelsen et attraktivt areal til leje med virkning fra den 15. januar 2020.

Bliv en del af 140 forskellige forretninger i Danmarks hyggeligste forlystelsespark. Vær med i Dyrehavsbakkens fantastiske rejse fra sommerpark til sæsonpark med åbent sommer, efterår og jul.

Telt nr. 24 – ca. 449 m2

Arealet anvendes i dag til forlystelsen Extreme. Arealet udlejes i sin helhed, og kan anvendes til etablering af en kørende forlystelse eller anden form for bemandet forlystelse. Arealtegning kan rekvireres på e-mail: lene@bakken.dk.

Lejemålet omfatter alene grundarealet uden bygninger og anlæg. Den nuværende forlystelse/bygning på arealet ejes af de nuværende lejere, som ved lejemålets ophør er forpligtede til at fjerne disse medmindre andet aftales. Lejeperioden for det nye lejemål vil være tidsbegrænset, idet periodens længde nærmere kan aftales under hensyntagen til investeringens størrelse.

Areallejen udgør en procentdel af omsætningen efter fradrag af udgående moms afhængig af forretningstype. Forslag til etablering af ny forlystelse skal indeholde en beskrivelse af forlystelsens art – herunder kapacitet – finansieringsplan og et skøn over forventet omsætningsniveau.

Ansøgningsfrist

Ansøgning skal være A/S Dyrehavsbakken, Dyrehavevej 62, 2930 Klampenborg, e-mail: bakken@bakken.dk i hænde senest den 8. maj 2019. Forslag skal for at komme i betragtning kunne realiseres inden sæsonåbning primo april 2020.

Af de indkomne forslag vælger Naturstyrelsen efter drøftelse med A/S Dyrehavsbakken det forslag, som ud fra en samlet vurdering er bedst egnet til at sikre varetagelsen af Dyrehavsbakkens og dermed Naturstyrelsens interesser. Ved denne vurdering vil der bl.a. blive lagt vægt på, om den foreslåede forlystelse er støjsvag og har nyhedsværdi for Dyrehavsbakken.

Der vil endvidere blive lagt vægt på indpasningen i det omkringliggende miljø.

Naturstyrelsen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne forslag samt til at forkaste dem alle. Styrelsen kan efter eget valg optage forhandling med forslagsstillerne.

Såfremt et forslag måtte blive godkendt, vil der blive forlangt garantistillelse for betaling af lejen i sæson 2020.

Yderligere oplysninger om areal og vilkår kan fås ved henvendelse til: 

Adm. Direktør Nils-Erik Winther, A/S Dyrehavsbakken, tlf. 3996 2091
eller cand.jur. 
Elin Dahl Michelsen, Naturstyrelsen, Hovedstaden, tlf. 7254 3384.

Information


Teltnr.

24

Areal

Ca. 449 m2

Ansøgning

Send ansøgning til bakken@bakken.dk 

Ansøgningsfrist

Senest 8. maj 2019

Download information

Bakken Stemning Kuloerte Lamper Lyskaede

#MITBAKKEN

Køb turbånd online og spar! KØB ONLINE